چگونه با نوشابه توالت را تمیز کنیم

برای این کار ابتدا نوشابه را بر روی توالت ریخته به طوری که تمام مساحت داخل توالت آغشته به نوشابه شود.
چگونه با نوشابه توالت را تمیز کنیم

حداقل یک ساعت صبر کنید . اسید داخل نوشابه لکه ها را از بین خواهد برد. برای نتیجه بهتر چندین ساعت صبر کنید.
چگونه با نوشابه توالت را تمیز کنیم

با برس مخصوص توالت آن را خوب تمیز نمایید . نتیجه شگفت انگیز خواهد بود.
چگونه با نوشابه توالت را تمیز کنیم